Tension Thai Gayu | Gujarati Movie | Trailer

Director: Shreedutt Vyas |
CAST: Prapti Ajvadia, Jignesh Modi, Jitu Pandya, Arvind Rathod, Vishal Solanki, Aishwarya Dusane, Pratima T, Sharad Sharma, Hitesh Raval

Release Date: 09th February, 2018

 

 

Facebook Comments